• 020-2165653
  • info@staustins.ac.ke
  • P.O. Box 25138 Nairobi, Kenya
  • Swimming Tournament

    Swimming Tournament

    Our swimming team doing us proud.